Management Committee
Sr. No. Name Designation
1. Sh. Rajendra Kumar Jain 'Raja' Convener
2. Sh. N. R. Kothari President
3. Sh. S. S. Bothra Secretary
4. Sh. H. C. Bothra Treasurer
5. Sh. Vinod Lodha Jt. Secretary
6. Sh. Pawan Daga Member
7. Sh. Sanjay Bardiya Member
8. Sh. Narendra Kr. Jain Member
9. Sh. Pradeep Surana Member
10. Sh. Naresh Kr. Jain Member
11. Sh. Ujjawal Kr. Dhupia Member
12. Sh. Purushottam Kr. Jain Member
13. Sh. Pradeep Modi Member
14. Sh. Panachand Jain Member
15. Prof. Mridul Srivastav Member
16. Adv. Biri Singh Sinsinwar Member
17. Dr. Sanjeev Saxena University Member
18. Dr. Alpana Sharma Principal
19. Sh. Manoj Jain Staff Representative
20. Sh. Suresh Prakash Bhatt (CJM) Parent's Representative